Privacy Statement STC Next

Privacy Statement STC Next

Deze Privacyverklaring informeert hoe STC Next, onderdeel van de STC Group, omgaat met het verwerken van persoonsgegevens en geven uw inzicht in uw rechten.

Algemeen

STC Next hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb).

STC Next is volgens zowel de AVG als Wpb aan te merken als de verantwoordelijke voor het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens voor de aan STC Next verbonden (aspirant-)studenten en medewerkers.

De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van STC Next is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze ziet erop toe dat de verwerking van persoonsgegevens door STC Next in overeenstemming is met de privacywetgeving.

Verwerking persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens kunnen door STC Next worden gevraagd en verwerkt:

 • NAW-gegevens, geboortedatum en -plaats, pasfoto, IBAN, studentnummer, correspondentienummer OC&W, BSN, diploma vooropleiding.
 • Studiegegevens en studievoortgangsgegevens.
 • Overige wettelijke verplichte persoonsgegevens.
 • Persoonlijke gegevens of bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor speciale begeleiding van de studenten met betrekking tot gezondheid en welzijn.
 • Verzekeringsgegevens (alleen in geval van verblijf van de student in het buitenland).
 • Overige wettelijke verplichte persoonsgegevens op basis van specifieke wetgeving zoals Wet Educatie en Beroepsonderwijs, Wet Voortgezet Onderwijs, Belastingwet, Wet op de Identificatieplicht en de Wet verbetering poortwachter.

 

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

STC Next verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Leerlingen, cursisten en studenten

 • Aanmelding cursist, aspirant-leerling/student en inschrijving leerling/student bij onderwijsinstelling.
 • Verwerking van studieresultaten, studievoortgang en daaraan gerelateerde informatie.
 • Begeleiding van leerlingen en studenten die in het kader van extra zorg ondersteuning behoeven.
 • Afhandeling van aangevraagde (studie-)informatie of publicaties.
 • Nadere informatievoorziening waaronder actuele ontwikkelingen van STC Next, bijeenkomsten en voorlichting.
 • Werving van leerlingen en studenten.

Medewerkers

 • Werving en selectie van medewerkers.
 • Aanstelling als medewerker bij STC Next.
 • Voor het optimaal functioneren van de medewerkers.

Algemeen

 • Afhandeling van klachten.
 • Beveiliging en verbetering van onze websites.
 • Bewaken van de reputatie van STC Next.

Persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt. Voor andere doeleinden wordt expliciet toestemming gevraagd.

Rechten van betrokkenen

Als eigenaar van persoonsgegevens (betrokkene) bestaat volgens de privacywetgeving bepaalde rechten. De rechten van betrokkenen zijn:

 • Recht op inzage: Er kan een verzoek aan de FG worden gericht om een opgave te krijgen van de persoonlijke gegevens die STC Next verwerkt en beheert.
 • Recht op correctie: In geval STC Next persoonsgegevens foutief gebruikt, kan worden vraagde om correctie, waarbij STC Next wel gehouden is aan de persoonsgegevens van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), gebaseerd op de gegevens in de Basisregistratie personen (Brp) van de woonplaats van de betrokkene.
 • Recht op vergetelheid: De gegevens van de betrokkene kunnen uit de bestanden van STC Next worden verwijderd. Hieraan zitten wel technologische en juridische beperkingen zoals is gesteld in bijvoorbeeld de Archiefwet.
 • Recht op dataportabiliteit: Door de betrokkene kan een verzoek worden gedaan om persoonsgegevens over te dragen aan een persoonlijk aangegeven instantie.

 

Verzoeken hiertoe kunnen worden gericht aan de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de STC Next via fg@stc-r.nl.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Voor de verwerking van persoonsgegevens kan STC Next gebruik maken van dienstverleners die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van STC Next optreden. Verwerkers werken op grond van een daartoe afgesloten verwerkersovereenkomst. Daarbuiten worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt, tenzij daartoe verplicht op grond van specifieke wetgeving.

STC Next zorgt, samen met eventuele verwerkers, voor passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. STC Next verzekert op deze manier dat deze gegevens alleen voor personen toegankelijk zijn die uit hoofde van hun functie of taak hiertoe bevoegdheid hebben. De gegevens zelf worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en op grond van een wettelijke grondslag.

STC Next draagt zorg voor dat de opslag, beheer en verwerking van de persoonsgegevens binnen de Europese Unie plaats vindt.

Procedure melden datalekken

Indien de mening bestaat dat persoonsgegevens van (aspirant-)leerlingen, (aspirant-)studenten of medewerkers van STC Next voor onbevoegden toegankelijk zijn of er bestaat hierover een vermoeden vragen wij dit direct te melden via het algemene nummer van de betreffende STC-locatie of bij de servicedesk van de locatie. Hierdoor treedt de procedure voor het analyseren, oplossen en eventueel melden bij de AP van het data-incident in werking.

Cameratoezicht bij gebouwen

STC Next beschermt veiligheid en eigendommen van al haar leerlingen, studenten, medewerkers en bezoekers onder andere via cameratoezicht in de gebouwen. De beelden van deze camera’s worden na 72 uur automatisch vernietigd.

Online media monitoring en webcare

STC Next maakt voor online media monitoring en webcare gebruik van de diensten van Obi4Wan B.V. Het doel hiervan is informatie te bieden aan personen die via social media hun vragen kenbaar maken en de reputatie van STC Next te bewaken. Obi4Wan bevat een online zoekmachine waarmee openbare data van bronnen als Facebook, Twitter, overige social media, blogs, nieuwssites en fora wordt doorzocht. Dit gebeurt op basis van de naam van onze organisatie en bijbehorende entiteiten zoals ‘STC Group’ of ‘STC mbo college’. Obi4Wan verzamelt deze openbare data maar gebruikt deze niet voor eigen doeleinden. Daarmee is Obi4Wan als verwerker van persoonsgegevens verantwoordelijk voor databescherming. Het doel van het verwerken van de gegevens omschreven is in het privacy statement van OBI4wan.

WhatsApp, Twitter DM en Facebook Messenger

Via WhatsApp, Twitter DM en Facebook Messenger kunnen vragen worden gesteld aan STC Next. Deze kanalen wordt niet gebruikt voor het versturen van berichten aan meerdere mensen tegelijk; er wordt dus niet “gespamd”. STC Next bewaart gesprekken en het bijbehorende persoonsgegevens zodat beter op vragen kan worden gereageerd. STC Next kan de gesprekken maximaal 6 maanden bewaren voor gebruik voor opleidings- coaching evaluatiedoeleinden van medewerkers.

Nieuwsbrieven en e-mailings

STC Next maakt voor het versturen van online nieuwsbrieven en overige e-mailings gebruik van MailCamp, een derde partij die het verzenden van nieuwsbrieven afhandelt. Het emailadres dat u op basis van uw eigen toestemming aan ons beschikbaar heeft gesteld en door middel van opt-in heeft bevestigd, wordt met deze partij gedeeld. MailCamp zal uw e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Uw persoonsgegevens worden door MailCamp met een SSL-encryptie beveiligd opgeslagen op de webhosting van MailCamp. MailCamp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen en of links worden aangeklikt.

Uitschrijven nieuwsbrieven en e-mailings

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om u voor nieuwsbrieven en e-mailings via MailCamp uit te schrijven. Klik hiervoor op de link ‘uitschrijven’ onderaan de e-mail.

Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen wanneer u een bepaalde webpagina bezoekt. Indien en voor zover STC Next hierbij persoonsgegevens verwerkt (zoals een IP-adres) houdt STC Next zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

STC Next streeft er naar om onderstaand overzicht zo actueel mogelijk te houden. Voor de cookies van derden geldt dat deze derde partij de inhoud van de cookie bepaalt, evenals hoe lang de cookie opgeslagen wordt. Wij verwijzen u voor meer informatie over deze cookies naar het privacybeleid van de betreffende derde partij.

Functionele cookies 

Functionele cookies zorgen voor meer gebruiksvriendelijke websites en mogen zonder toestemming worden geplaatst. Door het plaatsen van functionele cookies zorgt STC Next ervoor dat wij u herkennen bij een volgend bezoek aan onze website, worden web statistieken bijgehouden en eventuele fouten opgelost. Dit soort cookies maken uw (volgende) bezoek aan onze websites gemakkelijker en efficiënter. Deze cookies worden maximaal 1 jaar bewaard.

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om onze websites te verbeteren op basis van het gedrag van bezoekers. Met de verkregen informatie kunnen we onder andere zien welke onderdelen van de websites (minder) goed bekeken worden. Zo kunnen we ervoor zorgen dat deze onderdelen eenvoudig of beter te vinden zijn. Sommige analytische cookies mogen zonder toestemming worden geplaatst. Voor andere analytische cookies is expliciete toestemming nodig. Deze cookies worden maximaal 26 maanden bewaard.

STC Next gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze websites benaderen en gebruiken. Dit zorgt ervoor dat we onze websites kunnen aanpassen en verbeteren. Uw gegevens worden in anonieme vorm gedeeld om met behulp van Google Analytics te analyseren. STC Next heeft daarvoor een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Bij het delen van uw gegevens wordt een deel van uw IP-adres door ons achtergehouden voor uw privacy. Dit betekent dat uw gegevens niet naar u herleid kunnen worden en ook niet gebruikt worden door derden. De functie ‘Gegevens delen met Google Analytics’ is dan ook uitgezet.

Tracking cookies à vooralsnog niet van toepassing

STC Next gebruikt op dit moment (third party) tracking cookies die de inhoud van onze websites persoonlijker en relevanter te maken. Tracking cookies mogen alleen geplaatst worden met uw toestemming en worden gebruikt om de inhoud van onze websites aan te passen aan uw voorkeur. Dit baseren we bijvoorbeeld op de pagina’s die u op onze websites heeft bezocht.

Cookies verwijderen

Via uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen. Ook is het mogelijk om uw internetbrowser zodanig in te stellen dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Een andere mogelijkheid is om aan te geven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van uw browser.

Hyperlinks

Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. STC Next is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacy beleid en het gebruik van cookies op deze websites.

Eventuele vragen over privacy op onze online communicatiekanalen kunnen gesteld worden via het e-mailadres pr@stc-r.nl.

Gebruik beeldmateriaal

STC Next maakt voor PR-doeleinden gebruik van foto’s en video’s op haar websites en social media kanalen. STC Next gaat zorgvuldig om met de belangen van de betrokkenen.  Er wordt naar gestreefd om beeldmateriaal waarop personen herkenbaar en geprononceerd in beeld staan niet eerder te gebruiken nadat voorafgaand om toestemming aan de betrokkenen is gevraagd. Mocht het ondanks onze zorgvuldigheid toch voorkomen dat per abuis beeldmateriaal zonder toestemming geplaatst is, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van STC Next via pr@stc-r.nl.

Bewaartermijnen
De persoonsgegevens van studenten en medewerkers worden bewaard conform wettelijke, dan wel door STC Next ingestelde richtlijnen voor bewaartermijnen.

Wijzigingen
STC Next behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Meer informatie over privacy, het werken met persoonsgegevens en informatiebeveiliging is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Vragen, opmerkingen of klachten

STC Next stelt vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring zeer op prijs. In het geval de mening bestaat dat dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of dat een klacht bestaat over het gebruik van persoonsgegevens, kan een verzoek worden ingediend om gebruik te maken van de wettelijke rechten als betrokkene. Deze kunnen rechtstreeks worden bekend gemaakt aan de functioneel  gegevensbeschermer via het mailadres: fg@stc-r.nl

Daarnaast bestaat altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de site van de AP.